Aviso legal – Fundación Entreculturas


O acceso e navegación polo sitio web implica a aceptación expresa e plena de todas e cada unha destas condicións xerais, incluída a Política de Privacidade e de Cookies, relativas ás finalidades do tratamento dos datos que nos faciliten. Por favor, recomendámosche que o leas con atención. Salvo que se indique expresamente o contrario, o acceso á información mostrada nas páxinas do portal é totalmente gratuíto.

Neste Aviso Legal atoparás información sobre:

 1. Identificación legal.
 2. Condicións Xerais de Uso.
 3. Obrigas xerais do usuario.
 4. Participación dos usuarios en diferentes seccións e ferramentas: Blogs e Comentarios.
 5. Propiedade intelectual e industrial.
 6. Ligazóns.
 7. Responsabilidade.
 8. Xurisdicción.

1.- IDENTIFICACIÓN LEGAL

En cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, os datos identificativos do titular de http://www.entreculturas.org son:

FUNDACIÓN ENTRECULTURAS FE E ALEGRÍA

Rúa Maldonado, 1. Piso 3.

28006 Madrid (España)

CIF: G-82409020

Inscrita no Rexistro de Fundacións do Ministerio do Interior co número 28/1.127

Para calquera dúbida ou consulta podes contactar connosco no teléfono: 91.5902672, Fax: 91.5902673 ou no correo electrónico: data@entreculturas.org .

O acceso a http://www.entreculturas.org implica a aceptación expresa do Usuario das presentes condicións do Aviso Legal, que poderán ser modificadas ou substituídas pola Fundación Entreculturas Fe e Alegría en calquera momento e sen previo aviso.

2.- CONDICIÓNS XERAIS DE USO

As seguintes Condicións Xerais regulan o uso e acceso ao portal Web www.entreculturas.org , cuxa finalidade é ser unha porta de entrada que ofreza aos usuarios información, servizos e contidos a través da Web.

Todo usuario con acceso a este sitio web deberá aceptar as presentes Condicións Xerais, entendéndose o uso do sitio web como unha aceptación das mesmas.

Así mesmo, tamén se deberán aceptar aquelas páxinas, propiedade de terceiros, ás que se pode acceder mediante ligazóns e que presenten outras condicións xerais.

O usuario comprométese a facer un uso axeitado dos contidos, servizos, novas, blogs, accesibles en www.entreculturas.org , con suxeición á Lei e ás presentes Condicións Xerais de Uso, respectando en todo momento o resto de usuarios.

No caso de incumprimento total ou parcial das presentes condicións, a Fundación Entreculturas Fe e Alegría resérvase o dereito de denegar o acceso a www.entreculturas.org sen previo aviso ao usuario.

O Fundación Entreculturas Fe e Alegría adoptará todas as medidas ao seu alcance para previr calquera tipo de conduta contraria á lexislación española e colaborará coas autoridades competentes na identificación dos suxeitos responsables das actuacións que poidan supoñer a infracción das leis aplicables a este sitio web.

3.- OBRIGAS XERAIS DO USUARIO

O usuario, mediante a aceptación das presentes Condicións Xerais de Uso, comprométese expresamente a:

 • Non realizar accións destinadas a prexudicar, bloquear, danar, inutilizar, sobrecargar, temporal ou permanentemente, as funcionalidades, ferramentas, contidos e/ou infraestruturas do sitio web, de forma que impida o seu normal uso.
 • Non introducir nin crear contidos difamatorios ou calumniosos, xa sexan doutros usuarios ou de terceiros alleos á Fundación Entreculturas Fe e Alegría .
 • Non utilizar ningún dos materiais e informacións contidos neste sitio web con fins ilícitos expresamente prohibidos nas presentes Condicións Xerais de Uso, e que sexan contrarios aos dereitos e intereses da Fundación Entreculturas Fe e Alegría , dos seus usuarios e/ou de terceiros. festas..
 • O usuario será responsable de todos os danos de calquera natureza que o Fundación Entreculturas Fe e Alegría ou calquera terceiro poderá sufrir como consecuencia do incumprimento dalgunha das obrigas ás que está suxeito en virtude do presente “Aviso Legal” ou da lei en relación co acceso e/ou uso da páxina. www.entreculturas.org.

4.- CONDICIÓNS DE PARTICIPACIÓN DO USUARIO EN DIFERENTES SECCIÓNS E FERRAMENTAS DE WWW.ENTRECULTURAS.ORG : BLOGS E COMENTARIOS.

O usuario pode participar activamente en determinadas seccións e ferramentas postas a disposición da Fundación Entreculturas Fe e Alegría en www.entreculturas.org , como a inserción de comentarios en blogs e novas.

Para participar nos Blogs, o usuario debe identificarse, comprometéndose a que calquera información ou opinión que introduza é conforme á Lei, á moral e á orde pública, absténdose de realizar comentarios contrarios ás normas de etiqueta de Internet.

A Fundación Entreculturas Fe e Alegría , a través dos seus administradores, resérvase o dereito de editar ou borrar calquera mensaxe, ou impedir o acceso aos Blogs ao usuario que incumpra as normas de uso destas ferramentas sen previo aviso. Dita non publicación non pode considerarse en ningún momento nin por ningún motivo unha limitación do dereito fundamental do usuario á liberdade de expresión.

A título enunciativo, e en ningún caso limitativo ou exclusivo, o usuario dos Blogs de www.entreculturas.org comprométese expresamente a:

 • Non introducir nin difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico, de apoio ao terrorismo ou que vulneren os dereitos e liberdades fundamentais das persoas; e en xeral contraveñan os principios de legalidade, responsabilidade, protección da dignidade humana e protección dos menores.
 • Non entres nin uses os Blogs para facer insultos, insultos, provocacións, descualificacións persoais nin introducir contidos cunha linguaxe inadecuada ou inadecuada, tanto se este contido está dirixido a un participante como non. Así mesmo, non se poderán formular queixas nin acusacións de ningún tipo.
 • Non introducir nin difundir publicidade ou ofertas comerciais e/ou promocionais de terceiros alleos á Fundación Entreculturas Fe e Alegría . Así mesmo, os usuarios do Blog non están autorizados a introducir cadeas de mensaxes, felicitacións ou mensaxes que non teñan relación co contido do Blog/Noticias.
 • Non introduza nin difunda virus ou software daniño que poidan causar danos nos sistemas informáticos.
 • Non introducir contidos protexidos (entre outros, imaxes, sons, fotografías, vídeos, textos, documentos) por dereitos de autor e propiedade industrial (entre outros; marcas, nomes comerciais, distintivos gráficos) sen contar coa autorización expresa dos seus respectivos propietarios ou titulares dos dereitos. .

O usuario recoñece e acepta que calquera comentario e/ou opinión expresado e publicado será da súa exclusiva responsabilidade para todos os efectos. Neste sentido, o usuario será directamente responsable dos danos e prexuízos ocasionados a terceiros derivados da utilización do Blog, así como dos danos ocasionados pola falta de licitude, veracidade, exactitude, moralidade e de toda información e opinións que proporcionar ou facer accesible a outros usuarios e/ou visitantes de www.entreculturas.org .

5.- PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL.

O sitio web www.entreculturas.org, as páxinas que comprende e a información ou elementos contidos nelas (incluídos textos, documentos, fotografías, debuxos, representacións gráficas, entre outros), así como os logotipos, marcas ou outros signos distintivos, están protexidos por dereitos de propiedade intelectual ou industrial, de que Fundación Entreculturas Fe e Alegría é o propietario ou ten autorización para a súa explotación polos lexítimos propietarios.

O usuario está obrigado a utilizar os contidos con dilixencia e corrección, de acordo coa lei, a moral e a orde pública.

O Fundación Entreculturas Fe e Alegría autoriza ao usuario a visualizar a información contida neste sitio web, así como a realizar reproducións privadas (simple actividade de descarga e almacenamento nos seus sistemas informáticos), sempre que os elementos estean destinados exclusivamente ao uso persoal ou a fins previamente autorizados. Fundación Entreculturas Fe e Alegría.

O usuario non está autorizado para proceder á distribución, modificación, cesión ou comunicación pública da información contida neste sitio web en calquera forma e calquera que sexa a súa finalidade.

6.- ENLACES.

As conexións e ligazóns a sitios web ou páxinas web de terceiros establecéronse unicamente como unha utilidade para o usuario. A Fundación Entreculturas Fe e Alegría non se fai, en ningún caso, responsable das mesmas nin do seu contido.

A Fundación Entreculturas Fe e Alegría non asume ningunha responsabilidade derivada da existencia de ligazóns entre os contidos deste sitio e contidos situados fóra del ou de calquera outra mención a contidos externos a este sitio. Ditas ligazóns ou mencións teñen carácter exclusivamente informativo e, en ningún caso, supoñen apoio, aprobación ou relación algunha entre a Fundación Entreculturas Fe e Alegría e as persoas ou entidades que sexan autoras e/ou xestoras de tales contidos ou titulares dos mesmos. os sitios onde se atopan. atopar.

Para realizar ligazóns á páxina web www.entreculturas.org será necesaria a autorización expresa por escrito da Fundación Entreculturas Fe e Alegría .

7.- RESPONSABILIDADE.

O Fundación Entreculturas Fe e Alegría non garante o acceso continuado, nin a correcta visualización, descarga ou utilidade dos elementos e informacións contidas nas páxinas do portal. www.entreculturas.org que poidan verse impedidas, obstaculizadas ou interrompidas por factores ou circunstancias alleas á súa vontade ou alleas á súa vontade, nin as que se produzan pola existencia de virus informáticos en Internet.

A Fundación Entreculturas Fe e Alegría non asume ningunha responsabilidade por danos, perdas, reclamacións ou gastos ocasionados por:

 • Interferencias, interrupcións, avarías, omisións, atrasos, bloqueos ou desconexións, provocadas por erros nas liñas e redes de telecomunicacións ou por calquera outra causa allea á vontade da Fundación Entreculturas Fe e Alegría .
 • Intrusións ilexítimas mediante o uso de programas maliciosos de calquera tipo e a través de calquera medio de comunicación, como virus informáticos ou calquera outro;
 • Uso indebido ou inadecuado do sitio web entreculturas.org
 • Erros de seguridade ou de navegación causados ​​por un mal funcionamento do navegador ou polo uso de versións desactualizadas.

8.- XURISDICCIÓN.

En caso de controversia ou conflito que puidese derivarse da interpretación ou cumprimento deste Aviso Legal, resolveranse ante os Xulgados e Tribunais de Madrid, España.

Se se declarase nula ou inaplicable algunha cláusula ou apartado destas Condicións Xerais, que non fose imprescindible para a súa existencia, non se verá afectada a vixencia das restantes cláusulas.

Skip to content