Avís legal – Fundació Entrecultures


L’accés i la navegació al lloc web impliquen l’acceptació expressa i íntegra de totes i cadascuna de les presents condicions generals, incloses la Política de privadesa i Cookies, relativa a les finalitats dels tractaments de les dades que se’ns facilitin. Si us plau, recomanem que la llegiu atentament. Llevat d’indicació expressa en contra, l’accés a la informació mostrada a les pàgines del portal és totalment gratuïta.

En aquest Avís Legal trobareu informació sobre:

 1. Identificació Legal.
 2. Condicions generals d’ús.
 3. Obligacions generals de l’usuari.
 4. Participació de l’usuari a diferents seccions i eines: Blogs i Comentaris.
 5. Propietat Intel·lectual i industrial.
 6. Enllaços.
 7. Responsabilitat.
 8. Jurisdicció.

1.- IDENTIFICACIÓ LEGAL

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades identificatives del titular de http://www.entreculturas.org són:

FUNDACIÓ ENTRECULTURES FE I ALEGRIA

Carrer Maldonado, 1. Planta 3.

28006 Madrid (Espanya)

CIF: G-82409020

Inscrita al Registre de Fundacions del Mº de l’Interior amb el núm. 28/1.127

Per a qualsevol dubte o consulta, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través del Telf.: 91.5902672, Fax: 91.5902673 o correu electrònic: datos@entreculturas.org .

L’accés a http://www.entreculturas.org suposa l’acceptació expressa de l’Usuari a les presents condicions de l’Avís legal, que podran ser modificades o substituïdes per la Fundació Entreculturas Fe i Alegría en qualsevol moment i sense avís previ.

2.- CONDICIONS GENERALS D’ÚS

Les condicions generals següents regulen l’ús i l’accés al portal web www.entreculturas.org , la finalitat del qual és ser porta d’entrada que ofereixi als usuaris informació, serveis i continguts via web.

Tot usuari amb accés a aquest web, haurà d’acceptar aquestes Condicions Generals, entenent-se la utilització de la web com una acceptació de les mateixes.

Igualment, aquelles pàgines, titularitat de tercers, a les quals es pot accedir a través denllaços i que presenten altres condicions generals, hauran de ser igualment acceptades.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts, serveis, notícies, blocs, que estan accessibles a www.entreculturas.org , amb subjecció a la Llei ia les presents Condicions generals d’ús, respectant en tot moment els altres usuaris de la mateixa.

En cas d’incompliment total o parcial de les presents condicions, la Fundació Entreculturas Fe i Alegría es reserva el dret de denegar l’accés a www.entreculturas.org sense necessitat d’avís previ a l’usuari.

La Fundació Entrecultures Fe i Alegria adoptarà totes les mesures al seu abast per impedir qualsevol tipus de conducta contrària a les lleis espanyoles i cooperarà amb les autoritats competents en la identificació dels subjectes responsables de les accions que puguin suposar violació de les lleis aplicables al present lloc web.

3.- OBLIGACIONS GENERALS DE L’USUARI

L’usuari, en acceptar aquestes Condicions generals d’ús, s’obliga expressament a:

 • No realitzar cap acció destinada a perjudicar, bloquejar, danyar, inutilitzar, sobrecarregar, de forma temporal o definitiva, les funcionalitats, eines, continguts i/o la infraestructura de la pàgina web, de manera que n’impedeixi la utilització normal.
 • No introduir ni fer continguts injuriosos o calumniosos, tant d’altres usuaris com de tercers aliens a la Fundació Entreculturas Fe i Alegría .
 • No utilitzar qualsevol dels materials i informacions continguts en aquest lloc web amb finalitats il·lícites i expressament prohibides en aquestes Condicions generals d’ús, i que resultin contraris als drets i interessos de la Fundació Entreculturas Fe i Alegría , els seus usuaris i/o tercers .
 • L’usuari respondrà dels tots els danys i perjudicis de tota naturalesa que la Fundació Entrecultures Fe i Alegria o qualsevol tercer pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per virtut d’aquest “Avís Legal” o de la llei en relació amb l’accés i/o la utilització de la pàgina www.entreculturas.org.

4.- CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ DE L’USUARI EN DIFERENTS SECCIONS I EINES DE WWW.ENTRECULTURAS.ORG : BLOCS I COMENTARIS.

L’usuari pot participar activament en determinades seccions i eines posades a la seva disposició per part de la Fundació Entreculturas Fe i Alegría a www.entreculturas.org , com ara inserció de comentaris a blocs i notícies.

Per a la participació en els blocs, l’usuari haurà d’identificar-se, comprometent-se que qualsevol informació o opinió que introdueixi sigui conforme a la llei, la moral i l’ordre públic, i s’abstindrà de fer comentaris que siguin contraris a les normes d’etiqueta d’Internet.

La Fundació Entreculturas Fe i Alegría , a través dels seus administradors, es reserva el dret d’editar o eliminar qualsevol missatge, o impedir l’accés als Blogs a l’usuari que incompleixi les normes d’utilització d’aquestes eines sense necessitat d’avís previ. Aquesta no publicació no es pot considerar en cap moment ni per cap motiu una limitació del dret fonamental a la llibertat d’expressió de l’usuari.

A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, l’usuari dels blocs de www.entreculturas.org , es compromet expressament a:

 • No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets i les llibertats fonamentals dels individus; i en general contravinguin els principis de legalitat, responsabilitat, protecció de la dignitat humana i la protecció de menors.
 • No introduir ni utilitzar els blocs per fer greuges, insults, provocacions, desqualificacions personals o introduir continguts amb un llenguatge impropi o inadequat, siguin dirigits aquests continguts a un participant o no. Així mateix, tampoc no es poden fer denúncies ni acusacions de cap tipus.
 • No introduir o difondre publicitat ni ofertes comercials i/o promocionals de terceres empreses alienes a Fundació Entreculturas Fe i Alegría . Igualment, els usuaris dels blocs no estan autoritzats a introduir cadenes de missatges, felicitacions o missatges que no tinguin cap relació amb el contingut del bloc/notícia.
 • No introduir o difondre virus o programari nociu susceptible de provocar danys als sistemes informàtics.
 • No introduir continguts protegits (entre d’altres, imatges, sons, fotografies, vídeos, textos, documents) pel dret d’autor i la propietat industrial (entre d’altres; marques, noms comercials, distintius gràfics) sense comptar amb l’autorització expressa dels respectius propietaris o titulars dels drets.

L’usuari reconeix i accepta que qualsevol comentari i/o opinió que manifesti i sigui publicada, serà de la seva responsabilitat exclusiva a tots els efectes. En aquest sentit, l’usuari serà directament responsable dels danys i perjudicis causats a tercers derivats de la utilització del bloc, així com dels danys i perjudicis causats per la manca de legalitat, veracitat, exactitud, moralitat i de tota informació i opinions que proporcioni o faci accessible a altres usuaris i/o visitants de www.entreculturas.org .

5.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.

El lloc web www.entreculturas.org, les pàgines que comprèn i la informació o elements continguts en aquestes (incloent-hi textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, entre d’altres), així com logotips, marques o altres signes distintius, es troben protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals la Fundació Entrecultures Fe i Alegria és titular o ostenta autorització per a l’explotació dels mateixos per part dels legítims titulars.

L’usuari s’obliga a fer servir els continguts de manera diligent i correcta, d’acord amb la llei, la moral i l’ordre públic.

La Fundació Entrecultures Fe i Alegria autoritza l’usuari per visualitzar la informació que conté aquest lloc web, així com per fer reproduccions privades (simple activitat de descàrrega i emmagatzematge en els seus sistemes informàtics), sempre que els elements siguin destinats únicament a l’ús personal o per a finalitats prèviament autoritzades per la Fundació Entrecultures Fe i Alegria.

L’usuari no està autoritzat per procedir a la distribució, modificació, cessió o comunicació pública de la informació continguda en aquest web en qualsevol forma i qualsevol que sigui la seva finalitat.

6.- ENLLAÇOS.

Les connexions i enllaços a llocs o pàgines web de tercers només s’han establert com una utilitat per a l’usuari. La Fundació Entreculturas Fe i Alegría no és, en cap cas, responsable de les mateixes o del seu contingut.

La Fundació Entreculturas Fe i Alegría no assumeix cap responsabilitat derivada de l’existència d’enllaços entre els continguts d’aquest lloc i continguts situats fora d’aquest lloc o qualsevol altra menció de continguts externs a aquest lloc. Aquests enllaços o mencions tenen una finalitat exclusivament informativa i, en cap cas, impliquen el suport, aprovació o cap relació entre la Fundació Entreculturas Fe i Alegria i les persones o entitats autores i/o gestores de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.

Per fer enllaços amb la pàgina web www.entreculturas.org serà necessària l’autorització expressa i per escrit de la Fundació Entreculturas Fe i Alegría .

7.- RESPONSABILITAT.

La Fundació Entrecultures Fe i Alegria no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguts a les pàgines del portal www.entreculturas.org que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control o alienes a la seva voluntat, ni d’aquells que siguin produïts per l’existència de virus informàtics a Internet.

La Fundació Entreculturas Fe i Alegría no assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïdes per:

 • Interferències, interrupcions, fallades, omissions, retards, bloquejos o desconnexions, motivades per errors en les línies i xarxes de telecomunicacions o per qualsevol altra causa aliena al control de la Fundació Entreculturas Fe i Alegría .
 • Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus ia través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres;
 • Ús indegut o inadequat de la pàgina web entreculturas.org
 • Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per lús de versions no actualitzades.

8.- JURISDICCIÓ.

En cas de controvèrsia o conflicte que pugui derivar-se de la interpretació o compliment del present Avís Legal, aquestes seran resoltes davant dels Tribunals i Jutjats de Madrid, Espanya.

Si alguna clàusula o apartat de les presents Condicions generals, que no sigui de naturalesa essencial per a la seva existència, és declarada nul·la o inaplicable, la validesa de les restants clàusules no es veurà afectada.

Skip to content